نماینده انحصاری فروش تجهیزات دریایی شرکت هرمز برکه
بزرگ ترین تولید کننده بویه و تجهیزات دریایی پلی اتییلن در ایران

نماینده فروش شرکت Sealite استرالیا
بزرگترین شرکت تولید کننده علائم کمک ناوبری در دنیا

نماینده فروش شرکت NorthWest Marine امارت
شرکت تولید علائم کمک ناوبری و تجهیزات پلی اتیلن

نماینده فروش شرکت CNS سوئد
تولیدکننده تجهیزات و نرم افزارهای AIS


نماینده فروش شرکت iDeal Teknoloji ترکیه
تولیدکننده تجهیزات و نرم افزارهای AIS